ชื่อผลิตภัณฑ์ Lacto-Ram

คุณสมบัติ

  • ช่วยในการรักษาดุลยภาพระบบทางเดินหายใจ สัตว์หายใจสะดวก
  • ป้องกันและจัดการความเครียด ลดผลกระทบที่เกิดจากความเครียด
  • ออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบประสาทและสมอง
  • สามารถใช้ในระบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ทุกประเภท