ชื่อผลิตภัณฑ์ ICQ Grow MAAX

คุณสมบัติ

  • เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสุกรระยะเล็ก-รุ่น
  • ช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ (เนื้อแดง) เพิ่ม ADG และลด FCR
  • ลดระยะวันเลี้ยงขุนได้