ชื่อผลิตภัณฑ์ GROWFAST 30%

คุณสมบัติ

  • เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตโดยเฉพาะสุกรวัยเล็ก-รุ่น
  • เพิ่มอัตราการแลกเนื้อ
  • เพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ