“สมาร์ท เว็ท”

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืนสำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

โครงสร้างองค์กร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสัตวแพทย์นันทพงษ์ พิบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสัตวแพทย์สุพจน์ หนุนไธสง

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจปศุสัตว์

ดร. วัชระ แววดำ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจระหว่างประเทศ

นายสัตวแพทย์ไพฑูรย์ สายแวว

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจสัตว์เลี้ยง

นายสัตวแพทย์จักรพงศ์ วรรณทิพย์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารงานกลาง

นายสัตวแพทย์บัญชา ไวยแสง

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คุณภัทรวดี เรียนเก่ง

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน