“สมาร์ท เว็ท”

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืนสำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติความเป็นมา

บริษัท สมาร์ท เว็ท จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดยกลุ่มสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง เป็นทุนเดิม โดยเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ทั้งในและจากต่างประเทศ ต่อมาไม่นานได้เริ่มมีพัฒนาการเป็นบริษัทที่มีงานวิจัยและพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่วงการปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง สัตว์น้ำ ตลอดจนภาคการเกษตร บริษัท สมาร์ท เว็ท จำกัด ได้สรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่า

บริษัท สมาร์ท เว็ท จำกัด ได้นำหลักการบริหารที่มีแนวคิดของการดำเนินธุรกิจ โดยใช้หลักของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) การกำกับดูเเลกิจการให้เจริญรุดหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเงื่อนไขของความถูกต้อง โปร่งใส การมีจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในกิจการเป็นหลัก โดยมีทีมงานที่เข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ มีที่ปรึกษาในทุกๆ สายงานที่เกี่ยวข้อง เจริญเติบโตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน